dimecres, 17 de setembre de 2008

2TESSALONICENCS 1:1

Introducció

Pau va escriure aquesta segona Epístola als Tessalonicencs pocs mesos després de la primera, un cop va rebre noves notícies de com anaven les coses en aquella nova església local, des de la mateixa ciutat de Corint.
El tema escatològic ocupa una part important de l’epístola, com a la primera, ja que calia corregir cert error doctrinal que havia arribat fins a ells sobre que “el dia del Crist ja ha vingut” (2Ts 2:2c). L’altre tema que tracta àmpliament té relació amb la necessitat d’aplicar disciplina a aquells que caminen fora d’ordre.